Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

XXVI sesja Rady Powiatu Grójeckiego

Data: 06.06.2016 r., godz. 16.10    6135
XXVI Sesję Rady Powiatu Grójeckiego w dn. 3 czerwca 2016 r. otworzył przewodniczący rady – Władysław Kumorek.
Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził obecność 21 radnych. Władysław Kumorek poinformował, że stanowi to quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

W dalszym etapie sesji radni przyjęli porządek obrad. Jako pierwsza przyjęta została uchwała w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do NSA w Warszawie od wyroku Sądu Wojewódzkiego (stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Macieja Dobrzyńskiego). Jak wynika z uzasadnienia wyroku, WSA w ogóle nie zajął się sytuacją prawną i faktyczną, która skłoniła Radę Powiatu do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Macieja Dobrzyńskiego.

Następnie starosta Marek Ścisłowski złożył sprawozdanie z pracy zarządu powiatu oraz przekazał najważniejsze informacje z działalności starosty. W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Czerwiński złożył sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 r. 

Kolejnym etapem sesji było sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015, które omówiła Ewa Grotek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

Szczegółowe sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w 2015 r., sprawozdanie finansowe z bilansów jednostek budżetowych, rachunków zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostek przedstawiła skarbnik powiatu Jadwiga Ostrowska. Radni zapoznali się również z informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania finansowego oraz informacją o trybie i sposobie udzielania zamówień publicznych w 2015 r.

W dalszej kolejności obrad została podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grójeckiego Wiesław Czerwiński przedstawił wniosek Komisji o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Grójeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Podczas sesji radni podjęli również uchwały w następujących sprawach:
1) przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu grójeckiego na lata 2016-2020;
2)zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2016;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027;
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą za 2015 r.,
5)stanowiska dot. poparcia podziału statystycznego województwa mazowieckiego;
Zdaniem Rady Powiatu Grójeckiego podział Województwa Mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 zapewni równomierny rozdział i pełne wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich na wszystkie jednostki administracyjne w Województwie Mazowieckim, co gwarantuje zrównoważony rozwój całego Mazowsza.
6)przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grójeckiego na 2016r.;
7) sprzedaży nieruchomości gruntowych;
Do sprzedaży zostały przeznaczone nieruchomości gruntowe w miejscowości Nowa Wieś, gmina Warka. Pozyskane z ich sprzedaży środki zostaną przeznaczone na inwestycje powiatu grójeckiego.
8)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Grójeckiego znajdujących się w Grójcu przy ul. Mogielnickiej 28c;
Zgodnie z uchwałą lokale w tzw. „hotelu pielęgniarek” będą w pierwszej kolejności sprzedawane na rzecz osób zamieszkujących w hotelu. Lokale, które nie zostaną sprzedane najemcom oraz pozostałe lokale o innym przeznaczeniu, będą sprzedawane w trybie przetargu nieograniczonego.
9)dotyczącej odwołania członka Powiatowej Rady Zatrudnienia;
10)przekazania drogi powiatowej nr 1686W w zarząd Powiatowi Przysuskiemu.;
11)apelu Rady Powiatu do Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Rolnictwa w sprawie zatrudniania obywateli Ukrainy;
Aktualna sytuacja na rynku pracy i specyfika produkcji ogrodniczej zmuszają producentów do zatrudniania pracowników sezonowych z Ukrainy. Choć są to sprawdzeni dobrzy pracownicy, osoby te mają coraz większe problemy z uzyskaniem wizy. Jest to w sprzeczności z interesem gospodarczym Polski jako eksportera owoców. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie duża część owoców może pozostać niezebrana.
12) apelu Rady Powiatu do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmowy cenowej podmiotów skupujących owoce;
13) stanowiska Rady Powiatu Grójeckiego odnośnie planowanej linii elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez teren Powiatu Grójeckiego. 

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu od ostatniej sesji.

Wolne wnioski i oświadczenia radnych były ostatnim punktem sesji. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

BPiFE