WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Data: 28.02.2023 r., godz. 08.30    Liczba odwiedzających: 1000

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm./ Starosta Grójecki  reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 1136 o powierzchni 1,54 ha położoną w miejscowości Borowe gmina Mogielnica.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Dziaka o numerze ewidencyjnym gruntu 1136, położona w miejscowości Borowe gmina Mogielnica. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

  1. Powierzchnia nieruchomości.

Działka o powierzchni 1,54 ha.

  1. Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona w miejscowości Borowe gmina Mogielnica.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka jest położona na terenie zieleni publicznej, parków i zieleni urządzonej – symbol ZP.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.

200,00 zł/miesiąc  plus podatek Vat.

  1. Terminy wnoszenia opłat.

Czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

  1. Termin.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do 2 lat.