Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lokal przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu

Data: 17.07.2019 r., godz. 10.00    1655
Uchwała nr 63/2019
Zarządu Powiatu Grójeckiego
z dnia 16 lipca 2019r.

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 25b, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ Zarząd Powiatu Grójeckiego uchwala co następuje:
§ 1
Z zasobu nieruchomości Powiatu Grójeckiego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, lokal nr 26 o powierzchni 32,48 m2 położony w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu, opisany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz umieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Grójeckiego, Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grójcu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.