Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

16113
Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim, utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim w 2019 roku , porad udzielają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. - Punkt nr 1 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 59 pokój nr 4, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30 z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r . poz.90)

Porad prawnych udzielają :

Poniedziałek- Radca Prawny
Wtorek- Adwokat
Środa- Radca Prawny
Czwartek- Adwokat
Piątek- Adwokat

2. - Punkt nr 2 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

05-640 Mogielnica ul. Mostowa 27, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r . poz.90)

Porad prawnych udzielają :

Poniedziałek - Adwokat
Wtorek- Radca Prawny
Środa- Radca Prawny
Czwartek- Adwokat
Piątek- Radca Prawny


3. - Punkt nr 3 z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.


Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW usytuowany pod następującymi adresami:

1) pl. O. H. Koźmińskiego ½, 26-420 Nowe Miasto czynny od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 12:00 ,
2) Dworek przy ul. Długiej 3, 05-660 Warka czynny od środy do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30.
z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r . poz.90)

4. Punkt nr 4 z przeznaczeniem na nieodpłatną pomocy prawną i edukacje prawną.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację ” HONESTE VIVERE ” usytuowany pod następującymi adresami:

1) 26-420 Nowe Miasto pl. O. H. Koźmińskiego ½, czynny w środy i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00 , w czwartki od godziny 13 do godziny 17
2) Dworek przy ul. Długiej 3, 05-660 Warka czynny od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:30 do 12:30,
z wyjątkiem dni , o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r . o dniach wolnych od pracy ( Dz.U. z 2015 r . poz.90)

Zgłoszeń telefonicznych w celu umówienia wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Grójeckim można dokonać pod numerem telefonu ( 48 ) 665 11 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ.


1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2.Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE: 

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

PORADY NIE OBEJMUJĄ: spraw związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

EDUKACJA PRAWNA OBEJMUJE:
działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
1) prawach i obowiązkach obywatelskich;
2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Starosta Grójecki informuje, że w Powiecie Grójeckim, w 2018 roku utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59, pokój nr. 4 –czynny w godz. 15.30-19.30 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Porad prawnych udzielają:
  • Radca Prawny - poniedziałek, środa i czwartek od godziny 15:30 do godziny 19:30
  • Adwokat - w każdy wtorek i piątek od godziny 15:30 do godziny 19:30
2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogielnicy ul. Mostowa 27 czynny w godzinach 15-19 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Porad prawnych udzielają:
  • Radca Prawny –w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godziny 15:00 do godziny 19:00 
  • Adwokat w każdą środę od godziny 15:00 do godziny 19:00
3) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Mieście nad Pilicą obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację „INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW ” ul. Kopernika 20/3 Gdynia 81-424 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000348112 w lokalu pod adresem pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00 , oraz w czwartek w godzinach 13.00-17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Porad prawnych udziela Radca Prawny: 
4) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Warce pod adresem Dworek przy ul. Długiej 3, 05-660 Warka, obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację „HONESTE VIVERE", z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Porad prawnych udzielają Adwokaci i Radcy Prawni.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

KOMU PRZYSŁUGUJE:
1) Osobie z przyznanym świadczeniem z pomocy społecznej (w ciągu ostatnich 12 m-cy) , wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
Dokument weryfikacyjny: oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia

2) Osobie posiadającej Kartę Dużej Rodziny
Dokument weryfikacyjny: Ważna Karta Dużej Rodziny

3) Kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Dokument weryfikacyjny: Zaświadczenie o kombatantach

4) Weteranom/weteranom poszkodowanym
Dokument weryfikacyjny: Ważna legitymacja

5) Osobom, które nie ukończyły 26 roku życia
Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości

6) Osobom, które ukończyły 65 lat
Dokument weryfikacyjny: Dokument tożsamości

7) Osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty związane z klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
Dokument weryfikacyjny: Złożenie oświadczenia

8) Osobie która jest w ciąży
Dokument weryfikacyjny: dokument potwierdzający ciążę.

PORADY OBEJMUJĄ: 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

PORADY NIE OBEJMUJĄ:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.