Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W GRÓJCU

12208
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Sebastian Dulemba
ul. Piłsudskiego 59/pokój nr 12
05-600 Grójec
tel.48 665 11 15/tel. 48 665 11 00 w. 115
fax. 48 665 11 47
e-mail: prk@grojec.pl

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek-piątek w godzinach 7.30 - 15.30


KARTY USŁUG:


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grójcu udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu grójeckiego. Mieszkańcy innych powiatów/miast na prawach powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika należy ustalić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na terenie którego zamieszkuje konsument. Dane te są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grójcu udziela porad wyłącznie Konsumentom (zgodnie z art. 22.1 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), będących mieszkańcami Powiatu Grójeckiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest podmiotem służącym ochronie podstawowych interesów obywateli naszego powiatu (działa w oparciu o ustawę z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów). 

Do Rzecznika możesz zwrócić się jeżeli masz zastrzeżenia do jakości nabytych usług lub towarów i z tego powodu pozostają w sporze z usługodawcą czy sprzedawcą. 

Rzecznik udzieli konsumentowi wszelkiej możliwej pomocy, która na ogół polega na występowaniu w imieniu konsumenta wobec przedsiębiorcy czyli na zastępowaniu go w sporze z przedsiębiorcą. 

Do zadań Rzecznika należy realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony interesów konsumenta, a w szczególności:
- Zapewnienie konsumentom bezpłatnych informacji, różnych porad oraz innych form pomocy prawnej,
- Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
- Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę ich interesów,
- Możliwość żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego,
- Prawo występowania przeciwko nieuczciwej konkurencji,
- Występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako oskarżyciel publiczny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
- Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumenta,
- Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Państwowej Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Rzecznik Konsumentów nie rozpoznaje wniosków o udzielenie pomocy prawnej pochodzących od osób fizycznych w sprawach dotyczących bezpośrednio prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub zawodowej. (zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową).

Sprawy konsumenckie jakimi zajmuje się rzecznik to w szczególności sprawy dotyczące:
• umów sprzedaży,
• umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
• umów o świadczenie usług:
• telekomunikacyjnych;
• turystycznych;
• przewozowych i pocztowych;
• bankowych;
• energetycznych;
• związanych z obrotem nieruchomościami;
• edukacyjnych.

Sprawy jakimi nie zajmuje się rzecznik konsumentów: 
- roszczeń przedsiębiorców
Przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego). Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego. Wyszukiwarka radców prawnych dostępna jest na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie http://rejestrradcow.pl/rw/;

- ochrony danych osobowych
Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Uwaga: istnieje możliwość połączenia się z konsultantem
Biura GIODO, obsługującym Infolinię – (22) 860 70 70. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 15.45.adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, więcej informacji: http://www.giodo.gov.pl 

- ochrony dóbr osobistych
Osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
adres: Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa, więcej informacji: www.rpo.gov.pl

- ochrony praw pacjentów NFZ
W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia;
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00 , więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl

- ochrony praw ubezpieczonych (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych)
W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego;
adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,

Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa z zakresu rynku finansowego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką rynku finansowego. Zapytanie można zadać poprzez FORMULARZ ZAPYTANIA lub przesłać na adres porady@rf.gov.pl Czas rozpatrywania zapytań wpływających pocztą elektroniczną wynosi do 2 tygodni.
W przypadku potrzeby uzyskania szybkiej porady polecamy Państwu codzienne dyżury telefoniczne. Adres poczty – biuro@rf.gov.pl – służy do kontaktu z Biurem Rzecznika Finansowego we wszelkich innych sprawach. Wnioski (skargi/zażalenia) do Rzecznika Finansowego należy przekazywać pocztą tradycyjną. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny. więcej informacji: www.rzu.gov.pl

- ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych
Członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrz spółdzielczej – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza;
adres: ul. Jasna 1A, 00-013 Warszawa,
więcej informacji: www.krs.com.pl
prawa pracy. W tego typu sprawach można zgłaszać się do
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie;
adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, Kancelaria: tel. 22 425 11 94, fax 22 435 50 92 kancelaria@warszawa.pip.gov.pl, Sekretariat: tel. 22 628 96 29
więcej informacji www.warszawa.oip.pl