AKADEMIA POLONIJNA z POLONIKĄ

Data: 01.12.2023 r., godz. 15.15    1808
8 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 zapraszamy na specjalną Akademię Polonijną z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Podczas spotkania Dorota Janiszewska Jakubiak – historyczka sztuki i Dyrektor Instytutu Polonika opowie o 5 latach działalności instytucji, która powstała 18 grudnia 2017 r. jako wyspecjalizowana państwowa jednostka, która prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim – na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Działalność Instytutu jest imponująca. Realizuje on trzy główne programy.

OCHRONA Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – czyli objecie opieką pozostających poza granicami kraju szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego – zabytków nieruchomych (dzieła architektury i budownictwa, cmentarze, parki i ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji) oraz zabytków ruchomych (dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, pamiątki historyczne, elementy wyposażenia wnętrz, detale i dekoracje architektoniczne, nagrobki i inne elementy małej architektury, jak kaplice czy krzyże przydrożne).

BADANIA – to inicjowanie i finasowanie badań historyczno-konserwatorskich oraz dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego zlokalizowanego poza granicami obecnej Rzeczypospolitej. Dotyczy to zarówno ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (obecnie w granicach suwerennych państw sąsiadujących z Polską: Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji oraz Mołdawii), jak i rozsianego po całym świecie dziedzictwa wytworzonego przez fale emigracji politycznych i zarobkowych od czasu upadku I Rzeczypospolitej. Projekty realizowane to: prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne obejmujące zabytki ruchome i nieruchome, zbiory archiwalne i biblioteczne, pamiątki historyczne, konferencje i sesje naukowe, projekty edytorskie i translatorskie związane z badaniami, tworzenie baz danych wraz z  upowszechnianiem efektów badań w domenie publicznej.

POPULARYZACJA – czyli upowszechnianie w kraju i poza nim wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą, budując w ten sposób szacunek i uznanie dla polskich osiągnięć, twórców, zabytków oraz instytucji. Instytut nagłaśnia wyniki badań nad spuścizną kulturową wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej oraz dziedzictwem polskiej emigracji i wychodźstwa. Współpracuje z innymi instytucjami kultury, muzeami, archiwami, bibliotekami, placówkami naukowo-badawczymi, a także organizacjami pozarządowymi. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną. 

W dniu 8 grudnia pracownicy Instytutu Polonika poprowadzą również na terenie Muzeum warsztaty dla grupy uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Wszystkich chętnych, do bliższego poznania bogatych działań Instytutu zapraszamy na spotkanie w cyklu „Akademia Polonijna.

Inf. Muzeum

BANER 1.12 zmiana  (1).jpg (1000 KB)